การประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ

ในหัวข้อ “Magic Upon the River”

ร่วมส่งภาพและวิดีโอบันทึกภาพพลุจากงาน Amazing Thailand Countdown 2021 ณ โค้งน้ำไอคอนสยาม

เพื่อชิงของรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า

500,000 บาท

ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด 1 มกราคม - 6 มกราคม 2564

รายละเอียดของรางวัล

ประเภทภาพถ่าย

รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่าย

เงินสดมูลค่า 100,000 บาท

1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทภาพถ่าย

เงินสดมูลค่า 50,000 บาท

1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทภาพถ่าย

เงินสดมูลค่า 30,000 บาท

1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่าย

บัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท

5 รางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

ประเภทภาพถ่าย

หัวข้อการประกวด

Magic Upon The River

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

กติกาการประกวด

1. เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2564 - 6 มกราคม 2564

2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ และส่งภาพได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อส่งภาพแล้วไม่สามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลดจำนวนภาพในภายหลังได้

3. ผู้ส่งภาพจะต้องนำส่งไฟล์ภาพที่มีขนาดขั้นต่ำ 18 MP ขึ้นไป โดยด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 3,464 พิกเซล และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 5,196 พิกเซล ในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPEG เท่านั้น โดยจะต้องไม่ปรากฏลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว และ/หรือสีใด ๆ

4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายการแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2021 ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

5. ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น ๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ห้ามมิให้มีการ ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมตกลง และรับรองว่างานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการนำส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นใดอ้างสิทธิ์ในงานดังกล่าว ว่าเป็นงานที่ละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม ตกลงจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

6. การส่งผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องอัพโหลดไฟล์ภาพลงในเว็บไซต์ www.iconsiam.com/photocontest

7. ผู้ส่งภาพจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

8. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน โดยจะถือเอาเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 6 มกราคม 2564

9. ผู้ส่งภาพ รับทราบและตกลงว่า ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด

10. ผู้ส่งภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ มีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมทั้งจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศทุกประเภท

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับผู้จัดการประกวด

12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายพลุที่จัดขึ้นในงาน Amazing Thailand Countdown 2021 ที่ ICONSIAM

2. เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ สื่อความหมาย อารมณ์ของภาพที่สอดคล้องกับ Theme “Magic Upon The River”

3. เป็นภาพที่มีความลงตัวทั้งการจัดวางองค์ประกอบ และ ความสวยงามของภาพถ่าย

4. สำหรับรางวัล POPULAR VOTE คัดเลือกจากผู้ที่ได้ยอดโหวตสูงสุด บนเว็บไซต์ www.iconsiam.com/photocontest โดยจะเปิดให้โหวตระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 – 14 มกราคม 2564

ประกาศผล

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านทาง Facebook ICONSIAM และ www.iconsiam.com/photocontest

หมายเหตุ

1. ผู้จัดการประกวดจะเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพเป็นผู้ตัดสินซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

2. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับรางวัล

วิธีการเข้าร่วมประกวด

วิธีการเข้าร่วมประกวด

เข้าสู่ระบบด้วยโซเชียลมีเดีย
Facebook, Google, Line
กรอกข้อมูลของคุณ
ชื่อ, นามสกุล, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์
อัพโหลดรูปภาพ
หรือ Youtube Video URL ของคุณ
รอการตรวจสอบ
ด้านความเหมาะสมของเนืั้อหาจากทีมงาน

คณะกรรมการตัดสิน

ประเภทภาพถ่าย

คุณดาว วาสิกศิริ

นายกสมาคม
ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

อุปนายกสมาคม
ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอนุชิต เศวตามร์

รองผู้อำนวยการด้านแบรนด์และ
การสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ประกาศผล