การประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ

ในหัวข้อ “Magic Upon the River”

ร่วมส่งภาพและวิดีโอบันทึกภาพพลุจากงาน Amazing Thailand Countdown 2021 ณ โค้งน้ำไอคอนสยาม

เพื่อชิงของรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า

500,000 บาท

ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด 1 มกราคม - 6 มกราคม 2564

รายละเอียดของรางวัล

ประเภทวิดีโอ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิดีโอ

เงินสดมูลค่า 100,000 บาท

1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวิดีโอ

เงินสดมูลค่า 50,000 บาท

1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทวิดีโอ

เงินสดมูลค่า 30,000 บาท

1 รางวัล
1 รางวัล

รางวัลชมเชย ประเภทวิดีโอ

บัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท

5 รางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

ประเภทวิดีโอ

หัวข้อการประกวด

Magic Upon The River

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

กติกาการประกวด

1. เปิดรับสมัครผลงานคลิปวิดีโอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 6 มกราคม 2564

2. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 คลิป และส่งคลิปวิดีโอได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อส่งคลิปวิดีโอแล้วไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้

3. ผู้ส่งคลิปวิดีโอจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอลงในช่อง Youtube ของตนเอง พร้อมตั้งชื่อคลิปโดยมีคำว่า Amazing Thailand Countdown 2021 Fireworks at ICONSIAM

4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นวิดีโอการแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2021 ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

5. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น ๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง วิดีโอของบุคคลอื่น หรือนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรม ตกลง และรับรองว่างานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการนำส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นใดอ้างสิทธิ์ในงานดังกล่าว ว่าเป็นงานที่ละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรม ตกลงจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่เพียงผู้เดียว

6. การส่งผลงาน ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องส่งลิงก์ Youtube มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดที่เว็บไซต์ www.iconsiam.com/photocontest

7. ผู้ส่งคลิปวีดีโอจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

8. ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน โดยจะถือเอาเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 6 มกราคม 2564

9. ผู้ส่งคลิปวิดีโอ รับทราบและตกลงว่า ไฟล์วิดีโอทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด

10. ผู้ส่งคลิปวิดีโอยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ มีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมทั้งจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศทุกประเภท

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับผู้จัดการประกวด

12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

1. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปพลุที่จัดขึ้นในงาน Amazing Thailand Countdown 2021 ที่ ICONSIAM

2. เป็นคลิปที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายวิดีโอ การตัดต่อ สื่อความหมาย และ อารมณ์ของคลิปที่สอดคล้องกับ Theme “Magic Upon The River”

3. สำหรับรางวัล POPULAR VOTE คัดเลือกจากผู้ที่ได้ยอดโหวตสูงสุด บนเว็บไซต์ www.iconsiam.com/photocontest โดยจะเปิดให้โหวตระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 – 14 มกราคม 2564

ประกาศผล

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านทาง Facebook ICONSIAM และ www.iconsiam.com/photocontest

หมายเหตุ

1. ผู้จัดการประกวดจะเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

2. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับรางวัล

วิธีการเข้าร่วมประกวด

วิธีการเข้าร่วมประกวด

เข้าสู่ระบบด้วยโซเชียลมีเดีย
Facebook, Google, Line
กรอกข้อมูลของคุณ
ชื่อ, นามสกุล, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์
อัพโหลดรูปภาพ
หรือ Youtube Video URL ของคุณ
รอการตรวจสอบ
ด้านความเหมาะสมของเนืั้อหาจากทีมงาน

คณะกรรมการตัดสิน

ประเภทวิดีโอ

คุณคมกฤษ ตรีวิมล

ผู้กำกับภาพยนตร์แฟนฉัน, เพื่อนสนิท ฯลฯ

คุณดุสิต เสมาเงิน

Sony Brand Ambassador

คุณอนุชิต เศวตามร์

รองผู้อำนวยการด้านแบรนด์และ
การสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ประกาศผล