ประเภทวิดีโอ
ผลการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่าย
ถ่ายโดย “ทศพร ประไพทอง”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทภาพถ่าย
ถ่ายโดย “พีรกิตติ์ จิรเชษฐากุล”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทภาพถ่าย
ถ่ายโดย “นิพนธ์ เกตุจรัส”
รางวัล Popular Vote ประเภทภาพถ่าย
ถ่ายโดย “จิตนันท์ มีนไชยอนันต์”
รางวัลชมเชยประเภทภาพถ่าย
ถ่ายโดย “ทรงวุฒิ พรสุขรัตนกุล”
ถ่ายโดย “สันติสุข ยิ่งสุข”
ถ่ายโดย “วรรณา บัวเผื่อน”
ถ่ายโดย “จิตนันท์ มีนไชยอนันต์”
ถ่ายโดย “สมภพ เกษรขจรทิพย์”