ประเภทวิดีโอ
ผลการประกวดวิดีโอ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิดีโอ
ถ่ายโดย “ศุภกร รุ่งสัมพันธ์กุล”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวิดีโอ
ถ่ายโดย “ปรินทร์ วิริยมาโน”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทวิดีโอ
ถ่ายโดย “กรกมล ศรีทรงชัย”
รางวัล Popular Vote ประเภทวิดีโอ
ถ่ายโดย “สุริยา จริยาภิรัต”
รางวัลชมเชยประเภทวิดีโอ
ถ่ายโดย “ชนนาถ ไตรทรัพย์”
ถ่ายโดย “ศศินันท์ สาตรอด”
ถ่ายโดย “สุริยา จริยาภิรัต”
ถ่ายโดย “ทวีชัย สี่วงศ์งาม”
ถ่ายโดย “ประสิทธิ์ ดีศิลปกิิจ”